Cannabis lagligt i Tyskland: Varför är det viktigt?

cannabis tyskland

Skriven av Georgia Chappell & granskad av Paul Holmes.

Från och med den 1 april 2024 har Tyskland anslutit sig till en växande lista över länder som har legaliserat cannabis för användning av vuxna. Denna viktiga förändring har sin grund i den tyska regeringens erkännande av att dess tidigare narkotikapolitik avseende cannabiskonsumtion var ineffektiv. Med över fyra miljoner tyskar i åldern 18 till 64 år som hade använt cannabis bara under det senaste året, och riskerna med oreglerade marknader som eskalerade, var den nya strategin för sociala klubbar för cannabis nödvändig. I denna artikel undersöks de mångfacetterade skälen bakom denna lagändring och betonar dess konsekvenser för folkhälsan, säkerheten och den sociala rättvisan.

Cannabis som köps på den svarta marknaden är ofta förknippad med hälsorisker. Den kan vara förorenad och innehålla ett okänt innehåll av tetrahydrocannabinol (THC-innehåll), vars styrka användarna inte kan uppskatta.

Det är därför den tyska regeringen har förespråkat en ny narkotikapolitik. Den nya lagen, som nu har trätt i kraft, bygger på nyckelfrågedokumentet med två pelare som presenterades av förbundsministern för hälsa Karl Lauterbach och förbundsministern för jordbruk Cem Özdemir i april 2023.

Hälsominister Karl Lauterbach har varit en viktig förespråkare för denna lag och betonat dess betydelse för folkhälsan och säkerheten. Att skydda barn och ungdomar är en central del av lagen.

I början av 2023 tog Tyskland ett betydande steg mot legalisering av cannabis för rekreationsbruk. Målet var att legalisera cannabis för rekreationsbruk och skapa en reglerad marknad för substansen. Detta steg är en del av en bredare trend i flera länder mot att omvärdera och ofta lätta på lagarna kring cannabis, både för medicinska ändamål och för rekreation. Den tyska regeringens beslut är motiverat av folkhälsoskäl, social rättvisa och ekonomiska överväganden. Med dessa liberala cannabislagar är Tyskland nu i linje med länder som Malta och Luxemburg, som uppvisar några av de mest progressiva policyerna i EU.

Varför blir cannabis lagligt i Tyskland?

Den federala regeringen är angelägen om att begränsa den illegala cannabismarknaden, kontrollera kvaliteten på cannabis genom inrättandet av "cannabisklubbar", förhindra att förorenade ämnen överförs och därmed bidra till förbättrat hälsoskydd, göra mer för utbildning och förebyggande och stärka skyddet av barn och ungdomar. Dessa klubbar kommer att garantera säkra distributionskanaler för konsumenterna, med begränsningar av medlemskap och distribution för att kontrollera användningen.

Dessutom gör lagstiftningen det möjligt för vuxna att odla upp till 3 cannabisplantor hemma för personligt bruk, med särskilt fokus på regleringen av torkad cannabis.

Här är de skäl som förklaras:

1. Folkhälsan

Det främsta motivet för att legalisera cannabis är att förbättra folkhälsan genom att säkerställa säkerheten och kvaliteten på cannabisprodukter och därmed minska de hälsorisker som är förknippade med oreglerade marknader. Den nya lagstiftningen kring "innehav av cannabis" syftar till att stävja den illegala marknaden genom att fastställa ett rättsligt ramverk för innehav av cannabis för personligt bruk, med en detaljerad beskrivning av den tillåtna mängden och regler för hemodling.

tyskland cannabis

2. Minska brottslighet

Lagstiftningen syftar till att avveckla den svarta marknaden och minska brottsligheten kopplad till narkotikahandel, vilket gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att fokusera på allvarligare brott och därigenom öka säkerheten i samhället. Detta inkluderar en tydlig juridisk hållning till "innehav av cannabis" för att minska illegal handel och innehav.

legalisera cannabis

3. Ekonomiska fördelar

En laglig och reglerad cannabismarknad skulle kunna skapa arbetstillfällen och generera skatteintäkter, vilket skulle ge regeringen resurser att finansiera offentliga tjänster som utbildning och sjukvård. Ursprungligen fanns det planer på att cannabis skulle säljas via "licensierade butiker", men på grund av EU-motstånd reviderades dessa planer. Det finns dock förhoppningar om pilotprojekt för att testa försäljning av drogen i vissa butiker, vilket skulle kunna bana väg för en reglerad marknad som omfattar både cannabisklubbar och licensierade detaljhandelsbutiker.

varför har tyskland legaliserat cannabis

4. Social rättvisa

Avkriminalisering skulle kunna minska antalet fängelsestraff för cannabisrelaterade brott, som ofta drabbar marginaliserade grupper oproportionerligt hårt, och därmed främja en bredare social rättvisa.

lagligt cannabis

Potentiella hälsofördelar för befolkningen, beskrivna av hälsominister Karl Lauterbach

1. Förbättrade säkerhetskontroller

Reglering säkerställer att produkter testas och standardiseras, vilket hjälper konsumenterna att göra välgrundade val och minskar intaget av skadliga ämnen.

2. Tillgång till medicinsk cannabis

Legalisering ökar tillgången till cannabis för medicinskt bruk, vilket potentiellt kan ge lindring för patienter med kronisk smärta och vissa psykiska tillstånd. Detta underlättas ytterligare av framväxten av onlineapotek som Mycannabis, som erbjuder ett bekvämt och diskret sätt för konsumenterna att få tillgång till en mängd olika cannabisprodukter på laglig väg. De senaste lagändringarna har avsevärt förbättrat tillgången till medicinsk cannabis, bland annat genom omläggning av klassificeringen, receptbelagd tillgång och särskilda importtillstånd som gör det möjligt för allvarligt sjuka patienter att använda cannabis efter samråd med en läkare. German Cannabis Association stöder dessa förändringar och förespråkar forskning och folkhälsopolitik som gynnar patienterna.

3. Folkhälsoforskning

Ett rättsligt ramverk underlättar mer omfattande forskning om cannabis och ökar förståelsen för dess fördelar och risker, vilket kan ligga till grund för folkhälsopolitiken. Trots de potentiella fördelarna har det funnits ett starkt motstånd från politiker och olika medicinska sammanslutningar mot legaliseringen av cannabis för rekreationsändamål. Tyskland har dock nu några av de mest liberala cannabislagarna i Europa, vilket är en betydande förändring som placerar landet tillsammans med länder som Malta och Luxemburg när det gäller rättsliga reformer, trots farhågorna från läkarorganisationerna.

Generellt sett är Tysklands legalisering av cannabis utformad för att förbättra den allmänna säkerheten, stödja den ekonomiska tillväxten och främja social rättvisa. Att följa utvecklingen kommer att vara avgörande för att förverkliga de förväntade fördelarna för folkhälsan.

När kommer cannabis bli lagligt i EU?

Legaliseringen av cannabis inom Europeiska unionen (EU) är en komplex och föränderlig fråga, där varje medlemsland behåller sin självständighet över sin egen narkotikapolitik. Från och med 2024 varierar inställningen till cannabis avsevärt i regionen, där de flesta länder har partiell eller ingen legalisering, främst med fokus på medicinsk användning snarare än rekreationsanvändning.

Länder som Nederländerna har länge tolererat försäljning av cannabis på kaféer, även om det fortfarande är tekniskt olagligt. Spaniens cannabisklubbar verkar i en juridisk gråzon, där privat konsumtion och odling tillåts men där offentlig försäljning och användning är förbjuden. Under de senaste åren har Luxemburg tillkännagivit planer på att bli det första europeiska landet som helt legaliserar produktion och konsumtion av cannabis, men dessa planer har gått långsamt framåt.

Tysklands beslut nyligen att legalisera cannabis för rekreationsbruk innebär en betydande förändring och sätter ett nytt riktmärke inom EU. Denna åtgärd kan påverka andra länder och återspegla en gradvis trend mot att omvärdera och eventuellt lätta på cannabislagarna. Malta, som har legaliserat odling och personligt bruk av cannabis, visar också på den gradvisa förändringen i lagstiftningen mot en mer liberal politik.

En fullständig legalisering i hela EU är dock fortfarande osäker. EU i sig dikterar inte nationella narkotikalagar utan tillhandahåller ett ramverk för samordning och bästa praxis för att minimera skadorna. Varje lands förhållningssätt till cannabis påverkas av dess egna sociala, politiska och ekonomiska faktorer. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) fortsätter att övervaka och rapportera om utvecklingen, vilket tyder på att varje steg mot en bredare legalisering skulle kräva betydande förändringar i det politiska samförståndet bland medlemsländerna.

När vi blickar framåt är det troligt att andra EU-länder noga kommer att följa resultaten av Tysklands legalisering - särskilt dess inverkan på folkhälsan, brottsfrekvensen och ekonomin. Positiva resultat kan uppmuntra till liknande reformer i grannländerna, vilket på sikt kan leda till ett mer enhetligt tillvägagångssätt i hela EU.

Under tiden kan du upptäcka Naturecans CBD

Tillväxt av CBD-marknaden

Marknaden för CBD, som främst används för välbefinnande och medicinska ändamål som smärtlindring och förbättrad sömnkvalitet, har uppvisat en anmärkningsvärd tillväxt. Från en blygsam värdering har den vuxit betydligt under de senaste åren, vilket tyder på en stark efterfrågan från konsumenterna och en förändring i allmänhetens uppfattning om cannabisbaserade produkter.

Länder som har utforskat en laglig cannabismarknad

var är cannabis lagligt

Slutsats

Den beräknade tillväxten för icke-medicinsk cannabisförsäljning i USA från 2024 till 2028 beräknas uppgå till cirka 74% och nå 35,1 miljarder dollar jämfört med 20,2 miljarder dollar 2024. Dessa uppskattningar gjordes i juli 2023 av analytiker på Statista Market Insights, baserat på legaliseringsstatusen för cannabis i 11 länder globalt.

För närvarande har USA den största marknadsandelen för icke-medicinsk laglig cannabis över hela världen. Den förväntas växa betydligt och bli nästan sju gånger större än Kanada, som är den näst största marknaden. Kanadas marknad är anmärkningsvärd eftersom cannabis för rekreationsändamål legaliserades i hela landet den 17 oktober 2018.

Tidigare i år anslöt sig Tyskland till en växande lista över länder som har legaliserat cannabis för vuxna, vilket tillåter innehav och odling för personligt bruk från och med den 1 april 2024. Dessutom förväntas andra europeiska marknader som Nederländerna och Spanien uppleva tillväxt under de kommande fyra åren, vilket anges i det bifogade diagrammet.

HÖGKVALITATIV PREMIUM CBD – UTAN THC

Vår CBD-olja är ett destillat med brett spektrum och icke-detekterbara nivåer av THC (<0,01 %). Den kommer från certifierad ekologisk hampa i USA. Alla produkter har testats av oberoende laboratorier för att säkerställa högsta kvalitet och stabilitet.

Referenser: